CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ CARAȘ-SEVERIN

 

PREZENTARE

Debutul anului școlar 2021-2022 conturează noi perspective pentru elevii cărășeni cu aptitudini înalte în diverse domenii, capabili de performanță. Astfel, începând din acest an școlar, Centrul Județean de Excelență Caraș-Severin (CJEX) își începe activitatea, având sediul în Reșița,  pe strada Bega nr. 1  (Casa Corpului Didactic Caraș-Severin).  Activitatea CJEX CS se va desfășura în trei filiale: Caransebeș (Colegiul Național ”C.D.Loga” Caransebeș), Reșița (Colegiul Tehnic Reșița) și  Oravița (Liceul Teoretic ”General Dragalina” Oravița).

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ CARAȘ-SEVERIN  își propune să vină în întâmpinarea elevilor dornici de cunoaștere, care vor să atingă un nivel înalt  de performanță.

Centrul Județean de Excelență Caraș-Severin este unitate conexă a Ministerului Educației care funcționează la nivel județean, cu personalitate juridică, fiind coordonat metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin. Finanțarea centrului este asigurată din bugetul Ministerului Educației, dar poate fi finanțat și din sponsorizări și donații, în condițiile legii.

VIZIUNEA

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ CARAȘ-SEVERIN  își propune să devină un centru educaţional de elită, un nucleu cultural capabil să formeze cetăţeni europeni de prim rang.

MISIUNEA

Misiunea Centrului Județean de Excelență – Caraș-Severin este de a promova și sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanță, în toate domeniile, de a forma un nucleu educațional de elită, orientat către dezvoltarea capacităților individuale la nivel maximal.

 OBIECTIV PRINCIPAL:

Ř  Pregătirea elevilor din învățământul gimnazial/liceal pentru performanță

OBIECTIVE SPECIFICE:

Ř  Constituirea grupurilor de elevi capabili de performanță înaltă, pregătirea și participarea la concursuri și olimpiade cu caracter județean/național/internațional;

Ř  Exploatarea potențialului cadrelor didactice și a elevilor pentru performanță în educație la nivelul județului Caraș-Severin;

Ř  Promovarea valorilor și a performanței în educație

Selecția cadrelor didactice

Selecţia personalului didactic de predare se face pe baza unui portofoliu ce conţine curriculum vitae, documente justificative şi a unui interviu. Sunt selectate cadre didactice care manifestă interes constant faţă de pregătirea de performanţă a elevilor, cu prioritate cele ai căror elevi au obţinut rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri, pe baza criteriilor specifice de selecţie stabilite la nivelul comisiei şi avizate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

Profesorii încadraţi în centrul de excelenţă:

a) contribuie la identificarea şi selectarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte;

b) asigură pregătirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte din grupele pe care le coordonează;

c) proiectează şi aplică un program lunar de activitate, avizat de directorul centrului de excelenţă;

 

Selecția elevilor

Selectarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se face prin utilizarea următoarelor procedee şi instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori şi/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini şcolare, individuale şi colective, teste de inteligenţă, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activităţii şcolare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri.

Activitățile de pregătire a elevilor

Pregătirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se face în grupe de excelenţă, pe ani de studiu şi pe discipline.

Activitatea de pregătire a elevilor cu performanțe se va desfășura la nivelul Municipiului Reșița, respectiv Caransebeș și Oravița, cu scopul de facilita participarea elevilor eligibili de la nivelul întregului județ.

Grupele de excelenţă se organizează, anual, pentru:

a) discipline la care se organizează olimpiade naţionale şi internaţionale;
b) activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare.
c) activități care vizează performanțe artistice, altele decât cele care pot fi incluse la lit. a)
d) pregătirea loturilor judeţene pe discipline/domenii interdisciplinare/ pluridisciplinare/transdisciplinare/arii curriculare.

În funcţie de specificul activităţii, se pot organiza grupe de excelenţă constituite din elevi din ani diferiţi de studiu. 

 

Desfășurarea activităților de pregătire

·         Activitatea de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se va desfăşura în filiale ale centrului de excelenţă care au dotarea adecvată. Intr-o filială se pot desfăşura activităţi la una sau mai multe discipline.

·         Filialele centrului sunt reprezentate de unitățile școlare la nivelul cărora sunt formate grupe de pregătire (Colegiul Național ”C.D.Loga” Caransebeș, Colegiul Tehnic Reșița,  Liceul Teoretic ”General Dragalina” Oravița).

·         Activitatea de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se poate desfăşura şi on-line.

·        Programele de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte sunt publice, aplicabile la nivelul fiecărei filiale, în funcție de specificul acesteia.

MULT SUCCES PE ACEST DRUM NOU AL PERFORMANŢEI PE CARE PORNIM ÎN ACEST AN ȘCOLAR!